No. 怪物名称 --- 怪物种类 ---
HP MP 攻击力 防御力 速度 经验值 金钱
--- --- --- --- --- --- ---
普通道具 --- 掉落率 出现场所 ---
稀有道具 --- 掉落率
--- --- --- --- --- --- ---
幻觉 睡眠 即死 吸MP 混乱 封魔 停止
--- --- --- --- --- --- ---
麻痹 降攻 降防 降速 降魔防 看呆
--- --- --- --- --- --- ---
怪物图鉴 第一页 第二页